schliessen
EN

Baby gallery


Sofia Kaia Alaia

Portrait Sofia Kaia Alaia

24.06.2022
13:29
3160 gram
48 cm

single view

Ulysse

Portrait Ulysse

22.06.2022
12:55
2990 gram
48 cm

single view

Emma Yuna

Portrait Emma Yuna

21.06.2022
13:05
3040 gram
48 cm

single view

Aava

Portrait Aava

21.06.2022
06:27
3700 gram
50 cm

single view

Noemi Simea

Portrait Noemi Simea

18.06.2022
20:29
3650 gram
49 cm

single view

Nora Uma

Portrait Nora Uma

06.06.2022
20:02
2900 gram
49 cm

single view

Konstantinos

Portrait Konstantinos

05.06.2022
13:47
3260 gram
50 cm

single view

Alicia

Portrait Alicia

04.06.2022
21:38
4070 gram
53 cm

single view

Theo Philipp

Portrait Theo Philipp

02.06.2022
08:02
3790 gram
51 cm

single view

Kaia Maria

Portrait Kaia Maria

01.06.2022
21:14
4110 gram
53 cm

single view